Voorwaarden

Algemene Voorwaarden In Food Shape 2018

Artikel 1.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de leefstijlcoach van In Food Shape en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen en/of diensten. Onder opdrachtgevers wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de leefstijlcoach inroepen.

 

Artikel 2.0 Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de leefstijlcoach hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht en worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail te worden gedaan. Afzegging via de mail of sms worden niet geaccepteerd en wordt gezien als niet-afgezegde afspraak. De kosten voor het geplande consult komen in dat geval voor uw eigen rekening. De leefstijlcoach kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de leefstijlcoach niet tot de gewenste resultaten leidt. De leefstijlcoach stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 3.0 Tarieven en vergoeding

De leefstijlcoach is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). De BGN gewichtsconsulent (waar de leefstijlcoach van In Food Shape onder valt) wordt vergoed vanuit diverse aanvullende verzekeringen. Het bezoek aan de leefstijlcoach van In Food Shape is dus niet van invloed op uw eigen risico. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering dient de cliënt zelf bij de zorgverzekering na te vragen. Daarvoor is doorgaans geen verwijzing van (huis-) arts of specialist nodig.

Hieronder vindt u de tarieven die gelden bij de praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape. Kennismakingsgesprek (telefonisch): gratis. Intakegesprek (1uur): € 60,00. Vervolgconsult*  (30 minuten) € 30,00. Indien een afspraak niet is nagekomen dan geldt het tarief voor de gereserveerde tijd. Heeft u graag een uitgebreider consult dan de tijden die hierboven zijn aangegeven, dan is dat mogelijk. Per kwartier wordt een tarief van € 15,00 gehanteerd. Daarnaast is er keuze uit verschillende pakketten, waarbij een korting geldt op de tariefprijs. De mogelijkheden van deze pakketten worden met u besproken tijdens het intakegesprek.

* Het consult wordt berekend aan de hand van directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die u als cliënt aanwezig bent bij de leefstijlcoach; Indirecte tijd is de tijd die de leefstijlcoach besteedt aan het uitwerken van het persoonlijk advies, voedingsberekeningen, registreren van uw gegevens, contact met de verwijzer en alle andere bijkomende werkzaamheden t.b.v. de behandeling van de cliënt.

Artikel 4.0 Declaraties

In het vervolg op artikel 3.0, zal de leefstijlcoach een factuur opmaken naar aanleiding van het afgesproken behandelplan. Het verschuldigde bedrag dient contant of via een overschrijving te worden voldaan. De opdrachtgever dient zelf de declaratie in te dienen bij zijn/haar zorgverzekering. Voor de tarieven van vergoeding per zorgverzekering zie: https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html

Artikel 5.0 Betaling

Wanneer het verschuldigde bedrag niet contant voldaan is en het saldo ontoereikend blijkt om de eenmalige machtiging te innen (verzilveren), is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6.0 Incasso

De leefstijlcoach is in het hierboven onder artikel 4.0 en 5.0 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met €10,00.

Artikel 7.0 Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de leefstijlcoach bindend.

Artikel 8.0 Aansprakelijkheid

Het advies van de leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van de door de leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leefstijlcoach.

Artikel 9.0 Klachten

Praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape heeft deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw leefstijlcoach. Misschien komt u er samen wel uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij uw behandeling anders wilt. Het beste kunt u hiervoor een aparte afspraak maken, zodat de leefstijlcoach ook de tijd heeft om de klacht te bespreken. U kunt dan samen met de leefstijlcoach zoeken naar een bevredigende oplossing.

Indien u er niet met de leefstijlcoach samen uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang van een Zorgbelangorganisatie (voor adressen en telefoonnummers van een afdeling bij u in de buurt zie www.zorgbelang-nederland.nl)

ArtiKel 10.0 Privacyreglement

Uw privacy wordt gerespecteerd door praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape. De leefstijlcoach is daarnaast gebonden aan het beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape handelt conform deze wet.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape.

Artikel 11.0 Materialen van praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape

De leefstijlcoach ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape is de enige met het copyright op de eigen materialen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van In Food Shape te vermeerderen en/ of aan derden te verstrekken mits u hier schriftelijke toestemming voor heeft verkregen van praktijk voor leefstijlbegeleiding In Food Shape.


Made with love by I-Von. All rights Reserved.